ผู้บริหารสถานศึกษา

ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
การศึกษา
ที่อยู่
 
E-mail
โทรศัพท์
-   นายศักดิ์สิทธิ์   สิงห์ทอง
-   ผู้อำนวยการสถานศึกษา
-   ปริญญาโท  กศม. การบริหารกาศึกษา
-   77 หมู่ 11   ต.ร่วมจิต   อ.ท่าปลา         จ.อุตรดิตถ์
-   saksit_thapla2@hotmail.com
-  07 - 8474101 , 055-473678