ข้อมูลทั่วไป

ชื่อโรงเรียน  โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 2
ที่ตั้ง หมู่ ที่ 4  ตำบลจริม  อำเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์
อักษรย่อ ท.ป. ๒
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สัญญาลักษณ์โรงเรียน


ตราสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คำขวัญ การศึกษาเด่น  เน้นจริยา  พัฒนาคุณภาพชีวิต
คติพจน์ รู้ หน้าที่  รักศักดิ์ศรี  มีวินัย  รับใช้สังคม
คติธรรม สุสฺสูสา   สุตวฑฺฒนี
"การใส่ใจศึกษา   เป็นความก้าวหน้าทางความรู้
                                                        ประวัติโรงเรียน
              โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 2  ตั้งอยู่หมู่บ้านเลิศชัย   หมู่ ที่ 4  ตำบลจริม  อำเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์  จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่  24  พฤษภาคม  2514  โดยประชาชน หมู่ที่  3, 4 และ 5 ตำบลจริม ร่วม กับทางราชการ จัดตั้งขึ้นเพราะทางราชการจัดสร้างเขื่อนสิริกิติ์  และทางราชการได้จัดสรรที่ดิน จำนวน  16  ไร่  เพื่อสร้างโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 2
                ในการจัดตั้งระยะแรก ประชาชนหมู่ที่ 3, 4 และ 5 ตำบลจริม ได้ร่วมมือกันสร้างอาคารเรียนชั่วคราว  มีสภาพเป็นโรงเรือนมุงหญ้าคา และจัดทำที่นั่งเรียนชั่วคราวให้  เปิดทำการสอนตั้งแต่ ชั้น ป. 1 - ป. 4  มีนักเรียน 190 คน  ต่อมาในปีการศึกษา 2516 - 2520 ได้เปิดขยายสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 

                 ปัจจุบันนี้ เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6  มีนายศักดิ์สิทธิ์    สิงห์ทอง  เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา